Algemene online verkoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden")

De belangrijkste activiteit van de verkoper is de verkoop van pizza’s en andere bijgerechten, om te leveren, ter plaatse te eten of om mee te nemen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op het grondgebied van Nederland.
Ze gelden voor alle bestellingen geplaatst op de website https://www.depizzabakkers.nl/ (de "Website").
De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te accepteren alvorens een bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert bijgevolg de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
De Pizzabakkers behoudt zich ten allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen of te wijzigen. In het geval van een wijziging, worden de algemene verkoopvoorwaarden toegepast die gelden op de dag van bestelling.
De Klant wordt verzocht regelmatig de Algemene verkoopvoorwaarden te consulteren om zo op de hoogte te blijven van de laatste evoluties.
De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands.
In deze Algemene Voorwaarden hebben woorden en uitdrukkingen volgende betekenis:

 • De termen "Klant", "u", "uw": de klant die producten bestelt op de website https://www.depizzabakkers.nl/;

 • De termen "De Pizzabakkers", "we", "onze" verwijzen ofwel naar de onderneming de Pizzabakkers of naar verkooppunten van franchisenemers van de Pizzabakkers;

 • De term "producten" verwijst naar producten die worden aangeboden en geleverd door de Pizzabakkers aan de Klant;

1. Bestelling en aanvaarding

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle productbestellingen van Klanten op de Website.
De bestelling kan alleen worden geregistreerd op de website indien de Klant zich duidelijk identificeert door een klanten log-in en een paswoord aan te maken, die beiden strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn.
Elke bestelling impliceert de aanvaarding van prijzen en productbeschrijvingen beschikbaar bij de verkoop.
Elk geschil betreffende dit punt zal plaatsvinden in het kader van een eventuele uitwisseling en de onderstaande bepalingen. De Pizzabakkers verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen via de website na te komen indien voldoende voorraad van de producten aanwezig is. Bij gebrek aan beschikbaarheid van een product zal De Pizzabakkers de Klant hierover informeren. De Pizzabakkers kan aan de Klant een vervangend product van dezelfde kwaliteit en prijs voorstellen. De Klant zal de keuze hebben om het vervangend product al dan niet te aanvaarden. Indien de Klant beslist het voorstel niet te aanvaarden, zal de Klant een terugbetaling krijgen voor de waarde van het product.
De aanvaarding van een productbestelling van een Klant gebeurt door de volledige beoordeling van De Pizzabakkers. De Klant wordt geïnformeerd over de aanvaarding van zijn/haar bestelling door een bericht op zijn computerscherm vanwaar hij/zij de bestelling heeft ingevoerd. Dit bericht bevestigt de opname van de bestelling en geeft aan welke vestiging van De Pizzabakkers zich ontfermt over de bestelling.
Minderjarigen onder de 13 jaar mogen geen bestellingen plaatsen op onze Website. Minderjarigen onder de 18 jaar mogen geen alcoholische dranken bestellen op onze Website.
Wij kunnen een identiteitskaart vragen bij afhaling van uw bestelling.
De Klant heeft geen recht op herroeping, aangezien het gaat om goederen (i) die volgens de specificaties van de Klant zijn gemaakt, (ii) die een beperkte houdbaarheid hebben, dan wel (iii) die niet geschikt zijn om terug te worden gezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

2. Wijzigen van uw Bestelling

Tot aan de validatie van uw bestelling , kan deze gewijzigd of geannuleerd worden op de Website. Indien de bestelling werd bevestigd en u de bestelling wenst te annuleren of te wijzigen. Indien u hierbij een klacht heeft, kan u rechtstreeks contact opnemen met de De Pizzabakkers waarbij u uw bestelling heeft geplaatst. De gegevens van deze winkel worden meegedeeld in de bevestigingsmail die naar u werd verstuurd na het valideren van de bestelling en kunnen tevens geraadpleegd worden op de Website.
Promoties zijn steeds geldig voor een beperkte tijd, elke wijziging aan uw bestelling kan impliceren dat promoties niet meer geldig zullen zijn.

3. Prijs en betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen aangegeven op de Site van De Pizzabakkers aangegeven in euro BTW inbegrepen.
Er wordt rekening gehouden met de BTW toepasbaar op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het BTW tarief zal verrekend worden in de prijzen van de producten.
Indien één of meerdere belastingen of bijdragen worden gecreëerd of gewijzigd, zowel omhoog als omlaag, kan deze wijziging worden verrekend op de verkoopprijzen van de Producten.
De prijzen kunnen niet meer wijzigen eens een bestelling van de Klant afgerond is. De prijzen van de bestelde Producten op de Website en de datum van bestelling dienen daartoe als rechtsgeldig bewijs.
De betaling van de Klant vindt plaats bij de levering in contanten, door elektronische betaalmiddelen en/of met maaltijdcheques.
De prijzen betaald door de Klant, zijn vermeld bij de bevestiging van de bestelling, met uitzondering van technische fouten waarvoor De Pizzabakkers niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
De Pizzabakkers behoudt zich het recht een bestelling te annuleren indien het redelijkerwijs gaat om een fictieve bestelling.
Wanneer u uw contactgegevens (postcode, straatnaam, nummer) op de Website heeft ingevoerd, wordt u automatisch doorverwezen naar de productcatalogus van het De Pizzabakkers verkooppunt dat uw bestelling zal verwerken.
De prijzen kunnen variëren per De Pizzabakkers vestiging. Indien u online bestelt, kan het zijn dat de prijzen van de productcatalogus op de online webshop variëren van de prijzen van de aangeboden producten in de vestiging zelf of via de telefoon. In elk geval, de prijzen die aan de Klant aangerekend zullen worden bij een online bestelling, zijn de prijzen vermeld in de productcatalogus van de webshop op de dag van bestelling.

4. Levering

De levering van de bestelling zal gebeuren op het door de Klant tijdens de bestelling aangegeven leveringsadres.
Levering is enkel mogelijk indien u zich in een leverbare zonde bevindt.
De Pizzabakkers heeft tot doel de Klant te voorzien van de bestelde Producten binnen een zo kort mogelijke termijn te tellen vanaf het uur van bevestiging van de bestelling. De Klant gaat ermee akkoord om de geleverde Producten te aanvaarden op de overeengekomen plaats en binnen de overeengekomen tijdspanne.
De levering van bestellingen bestaande uit grote hoeveelheden is afhankelijk van de beslissing van de "De Pizzabakkers" vestiging waar de bestelling werd geplaatst.
Wanneer u heeft gekozen voor een levering van Producten, zal De Pizzabakkers de bestelling leveren aan de hoofdingang van het leveringsadres dat u heeft opgegeven tijdens het bestelproces. Elke levering verder dan de hoofdingang en dus binnen het leveringsadres, gebeurt enkel indien uzelf en de bezorger hiermee akkoord gaan. Indien u niet aanwezig bent om uw bestelling te ontvangen op het opgegeven adres, betalen wij de prijs van de bestelling niet terug en zal u voor het volledige bedrag gefactureerd worden. De Pizzabakkers behoudt zich het recht een bestelling op de hoek van een straat of beneden aan een flatgebouw te weigeren.
De overdracht van de risico’s van De Pizzabakkers aan de Klant gebeurt bij de levering van de Producten.

5. Mondelinge verklaringen

De Klant accepteert dat in het geval van een geschil, de schriftelijke informatie over De Pizzabakkers-Producten doorslaggevend zijn boven eventuele mondelinge verklaringen van De Pizzabakkers of De Pizzabakkers medewerkers. De Pizzabakkers doet er alles aan om de juistheid van schriftelijke informatie over haar Producten te garanderen.

6. Promoties

Producten kunnen onderhevig zijn aan promotionele aanbiedingen. Elke speciale aanbieding zal onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden, die primeren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van de speciale aanbieding.
De Pizzabakkers behoudt zich het recht om de voorwaarden van speciale aanbiedingen te wijzigen of ze in te trekken op elk gewenst moment. Alle bestellingen geplaatst voordat de aanbieding werd ingetrokken of gewijzigd, zullen onderhevig zijn aan de voorwaarden die golden op de datum van bestelling.

7. Verantwoordelijkheid

De Pizzabakkers heeft voor alle stappen bij het nemen van een bestelling, alsook voor de levering van de Producten een inspanningsverplichting.
In elk geval kan De Pizzabakkers niet verantwoordelijk gehouden worden, indien de niet-uitvoering van de verplichtingen te wijten is aan een onvoorspelbaar en onoverkomelijk feit van een derde aan het contract, of aan overmacht zoals beschreven in de Nederlandse rechtspraak.
Zo ook kan De Pizzabakkers niet verantwoordelijk gehouden worden voor alle ongemakken of schade voortgebracht door of eigen aan het gebruik van het internet, zoals met name een onderbreking van de service, een indringer van buitenaf of de aanwezigheid van virussen.

8. Vestigingen – Franchisés

Naargelang uw vestiging van De Pizzabakkers, kan uw contract afgesloten worden met een winkel die toebehoort aan De Pizzabakkers of aan een franchisenemer, rekening houdende met het feit dat het geheel aan verkooppunten die werken volgens het franchisesysteem, werken met onafhankelijke handelaars, die deel uitmaken van het franchisenetwerk van De Pizzabakkers. De details van de De Pizzabakkers-vestiging die uw bestelling uitvoert (en met wie u uw contract sloot) worden ingesloten in de bevestigingsmail die naar u verstuurd wordt na het plaatsen van uw bestelling. In dit geval zullen uw gegevens overgemaakt worden aan de franchisenemer die uw bestelling verwerkt.

9. Wetgeving

Elk afgesloten contract waarvoor deze Voorwaarden toepasbaar zijn, is onderworpen aan de Nederlandse wet.

Wettelijke bepalingen en gebruiksvoorwaarden van de site depizzabakkers.nl

Deze voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de website www.depizzabakkers.nl.
Depizzabakkers.nl is een website van De Pizzabakkers HQ, met maatschappelijke zetel te Barentszplein 7, 1013 NJ Amsterdam, Nederland met vestegingsnummer 000034351086, KvK 6564886. Via de website wordt u algemene informatie verstrekt, die evenwel niet mag worden beschouwd als specifiek advies. Hoewel grote zorg werd besteed aan de ontwikkeling van de inhoud van de website, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie volledig en accuraat is.
Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden. Het is aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen en bijwerkingen. Voor online bestellingen gelden bijkomende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Privacybeleid De Pizzabakkers

Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens

Deze verklaring beschrijft hoe De Pizzabakkers HQ, met maatschappelijke zetel te Barentszplein 7, 1013 NJ Amsterdam, Nederland met vestegingsnummer 000034351086, KvK 6564886 ("Wij"), uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.
Het begrip "persoonsgegeven" heeft betrekking op alle informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (AVG).
De AVG is van toepassing sinds 25 mei 2018.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Identificatie- en contactgegevens

 • Financiële gegevens

 • Persoonlijke kenmerken

We verkrijgen uw persoonsgegevens eveneens via onze franchisenemers en commerciële partners.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Klantenbeheer (contractuele noodzaak)

 • Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak) (wettelijke verplichting)

 • Direct marketing (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (toestemming)

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking.
Indien de grondslag contractuele noodzaak is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
Behoudens andere wettelijke termijn is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van het jaar van deelname;

 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;

 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact;

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij delen uw persoonsgegevens met de andere entiteiten binnen de ondernemingsgroep Top Brands;

 • Wij kunnen eventueel een beroep doen op een aantal technische verwerkers;

 • Wij delen uw persoonsgegevens met banken en betalingsdienstverleners met het oog op het verrichten en ontvangen van betalingen;

 • Wij delen uw persoonsgegevens met nationale en Europese overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen;

 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers voor zover noodzakelijk voor hun bijstand;

 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze franchisenemers en onze commerciële partners;

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens;

 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie;

 • Het recht op verbetering van uw persoonsgegevens;

 • Het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevenswissing en het recht om vergeten te worden;

 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;

 • Het recht op dataportabiliteit;

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Voor de uitoefening van deze rechten stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming beperkingen en voorwaarden. In geval van twijfel kan u ons steeds contacteren op onderstaand adres.
Indien wij redelijke twijfel hebben omtrent uw identiteit kunnen wij u vragen uw identiteit te bewijzen aan de hand van een kopie of scan van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.
Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

Hoe kan u ons contacteren?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens om uw rechten uiit te oefenen of om vragen te stellen in verband met Onze verwerking van uw persoonsgegevens:
De Pizzabakkers HQ
Barentszplein 7
1013 NJ Amsterdam
Nederland

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. In dat geval zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen.